Muddra själv

 

Reglerna i Sverige

Länstyrelserna och Miljösamverkan Sverige har gett en en omfattande skrift om vad som gäller för muddring och hantering av muddermassor.

Här en annan vägledning om att bygga en brygga eller muddra.

När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av muddring så behövs varken tillstånd från mark- och miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen. (Enl kapitel 11, paragraf 12 i miljöbalken).

På Åland gäller följande

I januari 2007 infördes nya bestämmelser om anmälningsplikt för muddringsarbeten samt om hantering av jord- och muddermassor. Bestämmelserna gör det möjligt att utan anmälan eller tillståndsprövning genomföra muddringsarbeten upp till 50 m3. En förutsättning är dock att muddermassorna tas upp över högsta högvattennivå eller annars placeras så att de inte kan spridas i eller till vattenområde.

För att undvika övergödning kräver all deponering av muddermassor i vattenområde även i fortsättningen prövning. Bestämmelserna säger också vad man får göra med massor som innehåller förorenande ämnen.

Den som låter utföra muddringen ansvarar också för att massorna används eller tas om hand på rätt sätt. En förutsättning för utförande av muddringsarbeten är att man har rätt till de berörda vattenområdena. Är man oense med vattenägaren kan man få saken prövad av tillståndsmyndigheten.

Se närmare:

- 13 § landskapsförordningen (2001:31) om miljöskydd och miljötillstånd, sådan den lyder enligt landskapsförordningen 125/2006.

- Landskapsförordningen 124/2006 om hantering av jord- eller muddermassor.

 

Bohena AB, Sten-Anders Fellman, Marsvägen 6, S-177 61 Järfälla, Sweden

Telefon +46 702 61 21 27 E-mail Klicka här Web: www.bohena.se